Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (วิเคราะห์ ปี 2563)
~~
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่านตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ปีงบประมาณ 2563 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย พบว่ามีผลคะแนน 70.34 คะแนน อยู่ในระบบ C ดังนี้
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT)
1.การปฏิบัติหน้าที่                        86.23 จากผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตแนวทางการดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยต้องดำเนินการเพิ่มการป้องกันด้านมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการเปิดเผยข้อมูลในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น
2.การใช้งบประมาณ                      78.27 
3.การใช้อำนาจ                            83.84 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ           76.61 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต             78.21 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
6.คุณภาพการดำเนินงาน                 87.80 จากผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการปรับปรุงการทำงานโดยได้คะแนน 84.55 ซึ่งต้องปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ครบทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร               87.90 
8. การปรับปรุงการทำงาน               84.55 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล                       63.71 จากผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการป้องกันการทุจริตซึ่งต้องเพิ่มเติมมาตรการและการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม
10.การป้องกันการทุจริต                 37.50 
 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยเมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล
1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน
2.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
3.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
4.นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ในรูปแบบการจัดอบรม/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
2.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสารราชการและมาตรการทุจริตในหน่วยงานราชการ
3.ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับทราบ สำนักปลัด อบต.บ้านชัย ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 9 ต.ค. 63 ถึง วันที่ 31  ม.ค. 64  รายงานผลดำเนินการในที่ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์
    
 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2564