Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ขอขอบคุณผู้บริจาคทรัพย์สินให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านชัย
~~
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
โดยท่านคุณคงทวีสาชินขอขอบคุณผู้บริจาคทรัพย์สิน
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยโดยมีรายนามต่อไปนี้
ลำดับ ชื่อ – สกุล รายการ บริจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.  คุณสาวพิมพ์ใจ พลยศ พัดลม 1 เครื่อง ศพด.โรงเรียนบ้านชัย
2.  คุณสาวประทุมมา  มีศรี ตู้เงิน 1 เครื่องพร้อมเงินสด37,000 บาท ศพด.โรงเรียนบ้านชัย
3.  คุณผ่องศรี  ทัศพจน์ ตู้เย็น 1 เครื่อง ศพด.โรงเรียนบ้านทุ่ง
4.  คุณสุรชาติ  สาชิน
คุณภัทรฑีรา  สาชิน เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 

ศพด.วัดใหม่ศรีสุมังค์
5.  คุณฉลาด  ซุยกระเดื่อง
คุณบุญมา  ซุยกระเดื่อง เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง 
6.  คุณสุพัฒ  บุดดา เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1ชุด 
7.  คุณแจ่มจันทร์  ซุยกระเดื่อง
คุณจูนเจือ  ซุยกระเดื่อง
Mr.andrew Markviam
Mr.Ludo  Scheerlinck เครื่องเล่นม้าโยก จำนวน 10 ตัว 
8.  คุณเสมือน  แวววงค์ คอมพิวเตอร์ พร้อมปริ้นเตอร์ 1 ชุด 
ศพด.สุวรรณมงคล
9.  คุณศิริพร  คำศรีภาพ เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ชุด 
10.  พระครูโอภาส  มงคลวัฒน์ พัดลม 7 ตัว 
11.  คุณสมัย มะณีชม เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ชุด 
ศพด.วัดโนนสะอาด
12.  คุณอุไรวรรณ  คำคูณ เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1ชุด 
13.  คุณธัญญพักตร์  สีแสด เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง 
14.  คุณทองคำ  ระหา ตู้เย็น 1 เครื่อง และโทรศัพท์สำนักงาน 1 เครื่อง ศพด.บ้านค้อเขียว
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ได้รับมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายคงทวี  สาชิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
 
ขอขอบคุณผู้บริจาคทรัพย์สินให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านชัย
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563