Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านชัย ใสสะอาดฯ2565
~เรื่อง    การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านชัยใสสะอาด 2565” และงดรับ งดให้
          ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
~ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชฌาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันและการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์              “สุริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริต และโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   บ้านชัย จึงได้ประกาศ เจตนารมณ์ “สุริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย จึงขอให้ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
  ขอแสดงความนับถือ
                     (นายสมาน   ศรีโคตร)
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

 
เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านชัยใสสะอาด 2565” และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565