Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
เรื่อง  การปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
………………………………………………………
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายและมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย  จึงกำหนดนโยบาย/มาตรการด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ
2. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เมื่อพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติการ หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม หรือช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์  www.banchai.go.th  หรือทางเว็บไซต์ nso.go.th เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น
3. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ
4. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย จะต้องไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว
5. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย จะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
6. ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
8.2 ให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
8.4 ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
9 ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้
9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำมาปรับแผนการป้องกันและปราบ การทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9.2 ให้มีการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้
10.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
10.2 ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
     คงทวี สาชิน
  (นายคงทวี สาชิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
 
ประกาศการปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564