Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
~~
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
ที่  723 / ๒๕63
เรื่อง  กำหนดมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
…………………………………………………..
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยได้กำหนดมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงานโดยมีเป้าหมายให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานในสำนักงานนั้น
                   เพื่อให้มาตรการประหยัดพลังงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและอนุรักษ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้นายก อบต.บ้านชัย คณะผู้บริหารและพนักงาน และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
                   คณะกรรมการประหยัดพลังงาน
                   ๑. นายปราโมทย์ บุดดา             รองนายก อบต.บ้านชัย             ประธานกรรมการ
                   ๒. นายพิชัย  พิมพ์หอม             เลขานุการนายก อบต.บ้านชัย      กรรมการ
                   ๓. ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง          ปลัด อบต.บ้านชัย                   กรรมการ
                   ๔. นายประยูรศักดิ์  สิริรานันท์    รองปลัด อบต.บ้านชัย               กรรมการ
                   ๕. นายเสริฐศักดิ์  พุทธาผา         ผู้อำนวยการกองคลัง                กรรมการ
                   ๖. นางสาวสุพิชชา แสงเขียว       หัวหน้าสำนักปลัด                    กรรมการ
                   ๗. นายวินัส  อุดคำดี                ผู้อำนวยการกองช่าง                 กรรมการ
                   ๘. นางมัลลิกา  สวัสดี               ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ        กรรมการ
                   ๙. นางสาวณัฎฐิญา  ครองยุติ      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ       
                   ๑๐. นางสาวรัตนาภรณ์ บ่อบัวเงิน  เจ้าพนักงานธุรการ            กรรมการ/เลขานุการ
๑. ระบบแสงสว่าง
๑.๑ ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร
๑.๒ ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งานและในเวลากลางคืน ควรเปิดเฉพาะที่มีความจำเป็นจริงๆ และอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
๑.๓ถอดหลอดไฟบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดหน้าต่าง ภายในตัวอาคาร
๑.๔ เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แยกสวิสต์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอกแสงสว่างจำนวนมาก
๑.๖ ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย
๑.๗ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ ๓-๖ เดือน
 ๑.๘ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้ได้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง
 
 ๒. เครื่องปรับอากาศ
๒.๑ ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ ๓๐ ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอาคาร
๒.๒ ลดการใช้ชั่วโมงการทำงาน โดยการกำหนดการเปิด-ปิด เครื่องปรับอาการให้เป็นเวลา โดยแบ่งเป็น ๒ ชั่วโมง ดังนี้
- ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
การตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่ ๒๕ – ๒๖ องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทำงานทั่วไปและส่วนกลาง (ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน)
๒.๓ งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ
๒.๔บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอโดยการทำความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ภายใน ชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุกๆเดือน ตรวจสอบและปรับปรุงฉนวนท่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 ๒.๕ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดย
   - ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาด หรือปลูกร่มเงาบริเวณโดยรอบอาคาร
   - ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ
   - เปิด – ปิด ประตูเข้าออก ของห้องน้ำที่มีการปรับอากาศเท่าที่ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้
๓.เครื่องอำนวยความสะดวก (การประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ)
๓.๑ โทรทัศน์ งดใช้ในเวลาราชการ ยกเว้นกรณีจำเป็น กรณีไม่ใช้ให้ปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่องด้วย (เพราะหากปิดรีโมทคอนโทรลเป็นเพียงการ Standby เครื่องเท่านั้น ซึ่งโทรทัศน์ก็ยังกินกระแสไฟฟ้าอยู่ประมาณ ๕ – ๑๐ วัตต์
๓.๒ กระติกน้ำร้อน กำหนดการใช้กระติกน้ำร้อนให้เป็นเวลาช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๐๐  - ๑๕.๐๐ น. และเมื่อน้ำเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กออก
๓.๓ ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในสถานที่ทำงาน
๓.๔ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของงาน
๓.๕ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
 
๔. อุปกรณ์สำนักงาน
๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์
- ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร
- ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ นาที หรือในเวลาพักเที่ยง
- ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๑๕ นาที (Standby mode)
- ซัตดาวน์เครื่องทันทีที่เลิกใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย เพราะหากเปิดทิ้งไว้เครื่องคอมพิวเตอร์จะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ ๑-๒ แอมเบอร์/เครื่อง หรือประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ วัตต์ (ค่าไฟฟ้าประมาณ ๒ บาท เครื่อง/ชั่วโมง
-ไม่ควรเลือกซื้อจอที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ในการใช้งาน เพราะหน้าจอยิ่งใหญ่ยิ่งกินกระแสไฟฟ้ามากขึ้น ควรเลือกซื้อหน้าจอที่เหมาะสมกับการทำงาน
- เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ EnergyStar จะช่วยลดกำลังไฟฟ้าลงร้อยละ ๕๕ ในขณะที่รอทำงาน
๔.๒ เครื่องถ่ายเอกสาร
 - เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด
- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น
- ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย
 
๕. รถยนต์และรถจักรยานยนต์
๕.๑ ก่อนขับ
- ควรปรับวิธีการขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และขับรถที่มีความรวดเร็วที่พอเหมาะ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ควรขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดไว้คือ ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม. ต่อชั่วโมง
- ใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น กำหนดเป้าหมายในการเดินทางเพื่อประหยัดเวลาและน้ำมันและการใช้รถไปราชการ ให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือวางเส้นทางก่อนการเดินทาง ด้วยการศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง
 - ตรวจสอบสภาพรถหรือสิ่งผิดปกติก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง
- ตรวจเช็คลมยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๕.๒ ขณะขับรถ
- ควรออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆแทนการอุ่นเครื่อง โดยการจอกรถติดเครื่องอยู่กับที่
- ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และไม่เล่นคลัสซ์ในขณะขับ เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน และไม่ควรขับรถลากเกียร์
- ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดอัตราความเร็วของรถยนต์
 - ในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้าและเครื่องเสียง
- ไม่ปรับอุณหภูมิให้เย็นจนเกินไป และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมายประมาณสองถึงสามนาที
- ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถรอคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อจอดรถเป็นเวลานานเพราะการติดเครื่องยนต์ ๕ นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน ๑๐๐ ซีซี หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐
๕.๓ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ หลังขับ
- หมั่นบำรุงรักษาให้ระบบต่างๆ ของรถยนต์และเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมันร้อยละ ๕-๑๐
- ปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน ทุกๆ ๖ เดือน
- ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ ตามเกณฑ์ของผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้รถยนต์ ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก
 - ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก ๒,๕๐๐ กิโลเมตร และเปลี่ยนทุก ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร หากขับรถในที่ฝุ่นมากให้ทำความสะอาดเร็วขึ้น
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และน้ำมันกลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่กำหนดรวมถึงระดับน้ำในหม้อน้ำ สำหรับน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
๖. มาตรการประหยัดน้ำ
๖.๑ ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว
๖.๒ หากพบอุปกรณ์ใช้น้ำชำรุดให้รีบแจ้งกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย หรือนักการภารโรงทันทีเพื่อซ่อมแซม เพื่อลดการสูญเสียของน้ำ
๖.๓ ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตรวจหาการรั่วไหล
 
๗. มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
๗.๑ ตรวจและควบคุมการเบิกจ่ายน้ำโดยเคร่งครัด และรายงานปลัด อบต.บ้านชัยทุกครั้ง เมื่อมีการเบิกจ่ายน้ำมัน
๗.๒ กำหนดการใช้รถในแต่ละคันว่า คันหนึ่งใช้น้ำมันเท่าไหร่ ใช้ได้ในระยะเวลากี่วัน และบันทึกไว้เท่าที่ทำงานจริงและวันหนึ่งๆ ใช้น้ำมันไปประมาณเท่าไหร่ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป
๗.๓ เมื่อครบกำหนดในแต่ละเดือน ให้รายงานปลัด อบต.ทราบทันที เมื่อถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนเพื่อกำหนดในการใช้น้ำมันให้ประหยัดมากขึ้น
 
                             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                      สั่ง  ณ  วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕63
 
 
 
(นายคงทวี  สาชิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
 
 
 
กำหนดมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563