Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ 1 กรอบคิด และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
 (การบริหารทรัพยากรบุคคล) เชิงยุทธศาสตร์
 
1.1  กรอบความคิดเพื่อวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
(Diagnostic Framework for Strategic  Human Resource  Management) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต้องเชื่อมโยงไปถึง  การบริหารจัดการ                              เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแยกไม่ออก ความสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์องค์กรเป็นผลโดยตรง  จากความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ดังนั้น  กรอบความคิดเพื่อการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อความสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์องค์กรจึงถูกกำหนด ใน 2  มิติ  คือ 
(1)  มิติเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร และ 
(2)  มิติกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล
มิติเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Concern)  การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่  ที่เริ่มพัฒนามาหลังการปฏิรูประบบราชการ  เมื่อ  ตุลาคม  พ.ศ. 2545  ได้ปรับกระบวนทัศน์ และรูปแบบการจัดการใกล้เคียงภาคธุรกิจมากขึ้น  โดยมีการกำหนด พันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กรไว้ค่อนข้างชัดเจน  ซึ่งเรามักจะเรียก  การบริหารสมัยใหม่นี้ว่า  การบริหารโดยยึดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ (Mission-Vision-Strategy Management)  ภายหลังการปฏิรูป พ.ศ.  2545 ทุกส่วนราชการ  ทั้งระดับกระทรวง  ระดับกรม และจังหวัด ต่างก็มีวีธีการกำหนด พัฒนา พันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์  อย่างเป็นระบบ  และมีการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  สู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
กระบวนการบริหารโดยยึด  พันธกิจ - วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์  มีจุดมุ่งหมายสุดท้าย เพื่อการตอบสนองความต้องการของบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขององค์กร  (Stakeholders)  ดังนั้น  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่การปฏิบัติให้ผลตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิผล  จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  ตามแผนภูมิข้างล่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562