Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ก.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้แห้งและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
28 ก.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ขอขอบคุณผู้บริจาคทรัพย์สินให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านชัย
22 ก.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุจากธรรมชาติ
18 ก.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
18 ก.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
14 ก.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
22 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย Big Cleaning Dayเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความมั่นใจให้กับทุก ๆ คน ด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานตะกร้าจากพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th