Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์  (Vision)
“เป็นตำบลต้นแบบที่น่าอยู่มุ่งสู่การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรอินทรีย์
มีคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น”
 
พันธกิจ  (Mission)
          1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
          2.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
          3.พัฒนาเศรษฐกิจ  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนมุ่งสู่เศรษฐกิจอาเซียน
          4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          5.ส่งเสริม  สืบสาน  อนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์  (Strategy)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 
เป้าประสงค์  (Goal)
1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข
8. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th