Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสภาพทั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์กร
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
1 นายคงทวี สาชิน นายกฯ 14/10/2559 -
2 นายปราโมทย์ บุดดา รองนายกฯ 14/10/2559 -
3 นายนายคำผัน จันทจร รองนายกฯ 14/10/2559 -
4 นายพิชัย พิมพ์หอม เลขานายกฯ 14/10/2559 -
 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
1 นายปฐพีกานต์ บุดดา สมาชิกสภา 14/10/2559 -
2 นายคำเสาร์ ไชศรีจันทร์ สมาชิกสภา 14/10/2559 -
3 นายสนั่น สายศรี สมาชิกสภา 14/10/2559 -
4 นายทองใบ ขันมะติ สมาชิกสภา 14/10/2559 -
5 นายบุญมา มาตย์จินดา สมาชิกสภา 14/10/2559 -
6 นางคำไพร อินทร์ถาวร สมาชิกสภา 14/10/2559 -
7 นายบัญชา ประทุมวัน สมาชิกสภา 14/10/2559 -
8 นายเลิศ อาร้อน สมาชิกสภา 14/10/2559 -
9 นายไสว สมอแห้ง สมาชิกสภา 14/10/2559 -
10 นายวัชรพงษ์ ซาไซ สมาชิกสภา 14/10/2559 -
11 นายทองใบ แก้วกล้า สมาชิกสภา 14/10/2559 -
12 นายสะกัน แสนปาลี สมาชิกสภา 14/10/2559 -
13 นายสุดใจ วิชาธรรม สมาชิกสภา 14/10/2559 -
14 นายสวาท สีพิกา ประธานสภา 14/10/2559 -
15 นายประจักษ์ ทำสุนา รองประธานสภา 14/10/2559 -
16 ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง เลขาสภา 14/10/2559 -

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 81.36 ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 9 แห่ง
ขนาด กลาง
หมู่ที่ 8
ตำบล บ้านชัย
จังหวัด อุดรธานี
เว็บไซต์ อปท. www.banchai.go.th
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.1.1 ถนน
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.2 สะพาน
2.1.3 แหล่งน้ำ
2.2 การประปา
2.3 ไฟฟ้า
จำนวนถนนลูกรัง 3 สาย
จำนวนถนนลาดยาง 4 สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 17 สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 1 สาย
จำนวนสะพานคอนกรีต 4 แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0 แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0 แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0 แห่ง
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1 สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 18 แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 2 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 26 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 317 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0 แห่ง
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,344 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0 ครัวเรือน
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,344 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0 ครัวเรือน
ส่วนที่ 3: ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3.1 สถานธนานุบาล
 
ลำดับ ชื่อสถานธนานุบาล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

3.2 โรงฆ่าสัตว์
3.3 การท่องเที่ยว จำนวน 0 แหล่งท่องเที่ยว
 
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง รูป1 รูป2

ส่วนที่ 4: ข้อมูลด้านสังคม
 
ลำดับ ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านชัย ม. 1 809 นายทวี วิเศษดี

จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0 แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของ อปท. 0 แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0 แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0 แห่ง
4.1 ข้อมูลชุมชน จำนวน 9 ชุมชน
 
ลำดับ ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านทุ่ง ม. 2 451 นายบุญเคน เครืองคุณ
3 บ้านกล้วย ม. 3 1,134 นายคาวิน แสนเมือง
4 บ้านนาสีนวล ม.4 745 นายอำคา รอบเขตรำ
5 บ้านโนนสะอาด ม.5 2,134 นายสมัย มะณีชม
6 บ้านค้อเขียว ม.ุ6 902 นายรมณ์ อณารัตน์
7 บ้านโนนศรีทอง ม.7 730 นายสุริยา พิมพ์พรม
8 บ้านดงไพรวัลย์ ม.8 1,086 นายสมศรี หอมทรัพย์
9 บ้านโนนสะอาดใต้ ม. 9 816 นายละออง วงศ์ดวงตา

4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
4.4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
ผู้สูงอายุ - คน
ผู้พิการ - คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ - คน
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น 0 แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น 0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น 0 คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น 0 คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น 0 คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น 0 คน
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง
จำนวนครู 9 คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0 คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 5 คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 225 คน
จำนวนสวนสาธารณะ 0 แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0 แห่ง
จำนวนลานกีฬา 1 แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 12 แห่ง
ส่วนที่ 5: ข้อมูลด้านสาธารณสุข
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
 
ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
 
 
ลำดับ ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง านทุ่ง ม.2 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 0818713022
2 โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ม.5 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 0833602075

จำนวนโรงพยาบาล 0 แห่ง
จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 2 คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0 คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0 คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0 คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0 ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0 เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0 คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0 เครื่อง
- แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0 เครื่อง
- แยกเป็นพญานาค จำนวน 0 เครื่อง
ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0 เครื่อง
ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0 เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0 คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0 คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน
คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน
6.16 เบาะลม จำนวน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0
0000
คัน
คัน
อัน
ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0 แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0 ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ 1 คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 21,643,180.00 บาท
รายรับ 70,227,215.40 บาท
หมวดภาษีอากร 22,378,973.74 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม 480,238.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 180,649.27 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 160,345.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 111,199.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,566,310.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 บาท
หมวดเงินกู้ 0.00 บาท
หมวดรายรับอื่นๆ 0.00 บาท
หมวดบัญชีเงินสะสม 23,349,499.49 บาท
รายจ่าย 43,242,736.08 บาท
หมวดรายจ่ายงบกลาง 9,208,235.00 บาท
หมวดรายจ่ายประจำ 27,395,946.08 บาท
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 6,638,555.00 บาท
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th